Všeobecné obchodní podmínky

1. Definice a úvodní ustanovení

a) Společnost KVLT Solutions s.r.o., IČ 08268096, se sídlem U libeňského pivovaru 1612/12, 180 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314891 (dále jen „Pronajímatel“) , vydává v souladu s ustanovení §1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínk (dále jen „VOP“).

b) Pronajímatel poskytuje krátkodobý pronájem prostor fotoateliéru nachazejícího se na adrese Bubenská 704/51, 170 00, Praha 7 dle podmínek uvedených v těchto VOP a na základě objednávky zákazníka (dále též „Nájemce“).

c) Pronajímatel prohlašuje, že je mu povoleno provozování podnikání majitelem nemovitosti na základě nájemní smlouvy.

d) Nájemcem je fyzická nebo právnická osoba podnikající v oboru fotografických služeb, reklamy nebo marketingu. Pokud by nájemcem měla být soukromá osoba, je ji ze strany Pronajímatele nabídnuta spolupráce fotografa, který vstoupí do obchodního vztahu s Pronajímatelem v roli Nájemce a poskytne této osobě služby v prostorách předmětu nájmu Pronajímatele.

2. Uzavření smlouvy

a) K uzavření smlouvy o pronájmu prostor dojde v okamžiku potvrzení objednávky Nájemce Pronajímatelem.b) K objednávce může dojít na základě ústní dohody, telefonicky, písemně, pomoci kontaktního formuláře, pomoci rezervačního systému (vytvoření „Rezervace“) na webových stránkách Pronajímatele nebo jiným vhodným způsobem dálkové komunikace.

b) V objednávce Nájemce uvede následující informace: požadovanou místnost, přesný termín včetně datumu a času, požadované doplňkové služby, jméno, příjmení, emailovou adresu, fakturační údaje a poznámku. Pokud při objednávání Pronajimatel použije online rezervační systém, nabízí se možnost založení zákaznického účtu.

c) Pronajímatel je oprávněn odmítnout objednávku od zákazníka, zejména takovou, která není úplná, je v rozporu se zákony České Republiky nebo je proti dobrým mravům či přesvědčení Pronajímatele.

d) Pronajímatel je oprávněn stanovit individuální VOP pro určité zákazníky. Takto nově stanovené VOP budou nadřazené těmto VOP.

3. Předmět obchodního vztahu

a) Předmětem obchodního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcemje krátkodobý pronájem fotoateliérových místností společně s fotografickým vybavením situovaných ve fotografickém studiu Concave Photo Studio, na adrese Bubenská 704/51, Praha 7, 170 00, v přízemí budovy.

b) Detailní popis místností, příslušenství a fotografického vybavení je uvedené na jednotlivých webových stránkách místností na adrese concave.cz

c) Účelem pronájmu fotoatelérových místnosti je pořízení fotografií či videí, pokud není dohodnuto jinak.

4. Cena a proces placení

a) Cena za nájem (nájemné) je definována v platném ceníku stanoveného Pronajímatelem a je k dispozici na webových stránkách concave.cz a zaroveň je automaticky vypočtena a zobrazena Nájemci během procesu rezervace pomoci rezervačního systému. Ceny neobsahují DPH z důvodu, že Pronajimatel není platcem DPH.

b) Nájemce je povinen uhradit nájemné v plné výši vždy před rezervovaným termínem nájmu místnosti. Objednávka je považována za uskutečněnou a rezervace přijatá jen v případě přijetí Nájemcem potvrzení zaslaného rezervačním systémem. V případě nefunkčnosti automatického rezervačního systému, lze provést objednávku telefonicky nebo jiným způsobem komunikace.

c) Při využití online rezervačního systému má Nájemce možnost využit platbu kartou nebo jiné možnosti platby nabízené platební bránou společnosti Comgate Payments, a.s. Při úspěšné rezervaci volné místnosti a platbě přes platební bránu Comgate Payments, a.s., jsou peněžné prostředky Nájemce ve výši nájemného převedeny na účet Comgate Payments a následně převedeny na účet Pronajímatele. V případě nefunkčnosti online rezervačního systému, lze provést platbu nájemného ručně zasláním na účet Pronajímatele s předem sjednaným variabilním číslem.

d) Pokud platba nájemného neproběhne v době rezervace, je místnost automaticky uvolněna pro opětovnou rezervaci. V případě, že Nájemce potřebuje rezervovat místnost bez placení nájemného v době rezervace, může tak učinit pouze telefonicky nebo jiným způsobem komunikace.

e) Pokud Nájemce po úhradě nájemného potřebuje zrušit či přesunout termín rezervace, může tak učinit pouze 24 hodin před termínem rezervace mimo sezónu a 48 hodin předem během sezóny. Sezónou se rozumí období 1.11 – 31.12. V případě zrušení rezervace v akceptované době, vrátí Pronajímatel zaplacené nájemné Nájemci do 7 dnů od termínů rezervace.

f) Nedostaví-li se Nájemce ve stanovenou dobu do pronajatého prostoru, nemá nárok na vrácení nájemného.g) V případě zašpinění nebo poškozeni papírového pozadí účtujeme 200 Kč/BM.

5. Práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce

a) Nájemce se zavazuje, že bude pronajaté prostory užívat tak, aby nedošlo k újmě na zdraví majetku nebo životě Pronajímatele, Nájemce a třetích osob. V případě porušení tohoto závazku se nájemce zavazuje k náhradě újmy v plné výši. Pronajímatel nenese odpovědnost za újmu způsobenou chybou Nájemce. Pronajímatel nenese odpovědnost za majetek Nájemce vneseného do prostor předmětu nájmu.

b) Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci předmět nájmu v domluveném termínu a plnit všechny svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy.

c) Nájemce je povinen po ukončení pronájmu vrátit Pronajímateli předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal na začátku pronájmu, včetně základního úklidu.

d) Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výhradně k účelu vyplývající ze smlouvy. Nájemce je povinen informovat všechny osoby, kteři užívají předmět nájmu spoečně s Nájemcem.

e) Nájemce se zavazuje bezodkladně informovat Pronajímatele o vzniku jakékoliv škodní události na předmětu nájmu nebo vybavení. Pokud Nájemce takto neučiní, je odpovědný za vzniknuvší škodu při jejím následném nálezu.

f) Nájemce se zavazuje dodržovat bezpečnostní a protipožární právní předpisy.

g) Nájemci je dovoleno využívat fotografické vybavení pouze po úvodním zaškolení jedním z pracovníků Pronajímatele. Doba školení se započitává do času pronájmu místnosti, nepřesahne ale 10 minut.

h) Nájemce se zavazuje, že nepřekročí maximální počet osob v jedném prostoru včetně fotografa, který je uveden na stránkách jednotlivých Místnosti.

i) V prostorách předmětu nájmu se nesmí kouřit, použivat elektronické cigarety nebo uživat alkohol bez písemného svolení Pronajímatele.

j) V prostorách předmětu nájmu se nesmí použivat drogové látky.

k) V prostorách předmětu nájmu je zakazáno zvyšovat hlasitost reprodukované hudby na nepřiměřenou úroveň tak, aby to rušilo ostatní zákazníky nebo obyvatele domu.

6. Závěrečná ustanovení

a) Nájemce je povinen zamezit poškození či nadměrnému opotřebení vybavení pronajatých prostor a rekvizit. Dojde-li k jejich poškození, uhradí nájemce pronajímateli cenu poškozené/zničené věci pronajímateli ve výši uvedené v ceníku pronajímatele, příp. náklady spojené s novým pořízením stejných.

b) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://coi.cz.