Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na pronájem místností fotoateliéru společně s vybavením („věc pronájmu“) pro účel pořízení foto a video materiálu společností KVLT Solutions s.r.o., IČO 08268096, se sídlem U libeňského pivovaru 1612/12, 180 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314891 (dále jen „Pronajímatel“).

1. Záruka na jakost

1.1 Pronajímatel odpovídá nájemci, že věc pronájmu při převzetí nemá vady. Zejména pronájímatel odpovídá nájemci, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1.1 má věc pronájmu vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které pronajímatel popsal nebo které nájemce očekával s ohledem na povahu věci nájmu na základě reklamy pronajímatele;

1.1.2 se věc pronájmu hodí k účelu, který pro její použití pronajímatel uvádí nebo ke keterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3 je věc v odpovídajícím technickém stavu, obsahuje ujednané technické vybavení v odpovídajícím množství;

1.1.4 vyhovyje věc pronájmu požadavkům právních předpisů

1.2 Nájemce je povinen při osobním převzetí od pronajímatele zkontrolovat přebíranou věc pronájmu, jeho technický stav, nepoškozenost dekoračních prvků a fotografické techniky.

2. Způsob uplatnění reklamace

2.1 Práva nájemce z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2 Nájemce má právo uplatnit reklamaci u pronajímatele, a to na adrese fotoateliéru, Concave Photo Studio, Bubenská 704/51, 170 00, Praha 7 nebo písemnou formou, zaslanou na emailovou adresu info@concave.cz nebo poštou na adresu fotoateliéru.

2.3 Pronajímatel je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

2.4 Nájemce má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě pronajímatele nebo v místě nájemci bližším.

2.5 Nájemce je povinen při reklamaci doložit datum rezervace věci pronájmu, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.6 Nájemce nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z ceny pronájmu.

3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1 Poskytl-li pronajímatel nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud smlouva nestanoví jinak.

3.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem dokončení nájmu věci pronájmu nájemcem, který je uveden v daňovém dokladu či jiném takovém dokumentu.

3.3 Zaruční lhůta pro ponikatele (např. fotografy, reklamní agentury) činí 12 měsíců.

3.4 Veškeré vady objevené během digitalních úprav foto a video materiálů pořízených v době nájmu věci pronájmu nájemcem musí být reklamované bez zbytečného odkladu.

3.5 Pronajímatel je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Pronajímatel je povinen vydat nájemci písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude nájemce informován o jejím vyřízení. Reklamace musí být vyřízená do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se pronajímatel a nájemce nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je pronajímatel povinen nájemci písemně potvrdit. Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.6 Pokud k reklamaci dojde během pronájmu věci pronájmu, pokusí se pronajímatel vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Pokud se vadu odstranit nepodaří, dohodne pronajímatel a nájemce způsob vypořádaní, např. slevou z pronájmu.

4. Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1 Pronájímatel neodpovídá za vady věci pronájmu v následujících případech:

4.1.1 je-li vada na věci pronájmu v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z ceny pronájmu;

4.1.2 je způsobena nájemcem a vznikla nesprávným užíváním, nesprávnou údržbou, zásahem nájemce či mechanickým poškozením vybavení nebo dekorací;

4.1.3 vada na věci pronájmu vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4 vada vzniklá neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o věc pronájmu nebo vybavení;

4.1.5 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

4.1.6 poškození v důsledku vyšší moci;

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. pronajímatel informuje nájemce o možnosti využít pro případné mimosoudní řešeí spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.2.2020