Informace o ochráně osobních údajů

 1. Správce osobních údajů
  Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů úžitevatelů stránek www.concave.cz je: KVLT Solutions s.r.o., se sídlem U libeňského pivovaru 1612/12, Praha 8, 180 00, Česká republika.
 2. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

  Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018,
  souhlasím se shromážďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

 3. Jaké údaje budou zpracovány

  Jméno a příjmení, popřípadně obchodní firma,
  bydliště (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, stát) nebo sídlo,
  e-mailová adresa,
  telefonní číslo,
  IP adresa

 4. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

  Osobní údaje, kterými jsou:
  Jméno a příjmení, popřípadně obchodní firma,
  bydliště (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, stát) nebo sídlo,
  e-mailová adresa,
  telefonní číslo,
  IP adresa

  bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce; pro umožnění provádění rezervací místností a zlepšení komfortu využití služeb správce.

 5. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

  Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 15 let od posledního přihlášení uživatele stránek www.concave.cz

 6. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

  Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů

 7. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
  Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně použivaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

  Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

  Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.concave.cz/kontakt nebo odesláním e-mailu na adresu info@concave.cz

  Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  Jako subjekt údajů mám v případfě pochybností o dodržování povinnností souvisejících se zpracvováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

  Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

  Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

 8. Závěrečná ustanovení

  Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDPR.

  Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

  Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

  Tento osouhlas je svobodný a vědomý projev vůle sobujektu údajů, jehož obsahem je svolení subjeku údajů se zpracováním osobních údajů.